مشخصات پلت 7تن در ساعت قدرت موتور اصلی 120اسب قدرت موتور فودر 3 اسب قدرت موتور […]
قدرت متور اصلی 120 اسب قدرت موتور فودر 2 اسب قدرت موتور کاندیشنر 5.5 اسب قطر […]
دستگاه پلت 3تن در ساعت قدرت موتور اصلی 75 اسب قدرت فودر 1/5 اسب قدرت کاندیشنر […]
دستگاه پلت 1تن در ساعت قدرت موتور اصلی 30 اسب قدرت موتور فودر 1/5اسب قدرت موتور […]