پلت های گریبکسی وتسمه ای شرکت اژدرماشین باظرفیتهای مختلف از 1تن تا10 تن در ساعت جهت […]
قدرت متور اصلی 120 اسب قدرت موتور فودر 2 اسب قدرت موتور کاندیشنر 5.5 اسب قطر […]
دستگاه پلت 3تن در ساعت قدرت موتور اصلی 75 اسب قدرت فودر 1/5 اسب قدرت کاندیشنر […]