پلت های گریبکسی وتسمه ای شرکت اژدرماشین باظرفیتهای مختلف از 1تن تا10 تن در ساعت جهت […]
قدرت متور اصلی 120 اسب قدرت موتور فودر 2 اسب قدرت موتور کاندیشنر 5.5 اسب قطر […]
دستگاه پلت 1تن در ساعت قدرت موتور اصلی 30 اسب قدرت موتور فودر 1/5اسب قدرت موتور […]